onepress
 
 
 
Bilans

Bilans

Cena: 54,00
46,00 zł
- 8 %

Autor:

Gos Waldemar

Data wydania: 01 styczeń 1970
Okładka: miękka
Format:
Stron: 280
ISBN: 978-8-3208-1950-2
Dodatek: Brak
Kup w Onepress.pl

Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które będą zaspokajały potrzeby informacyjne różnych użytkowników.

Autor, Waldemar Gos, podzielił książkę na pięć rozdziałów, które dotyczą sporządzania bilansu i jego związków z rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych. Należy zaznaczyć, że treści koncentrują się na jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Rozdział pierwszy jest poświęcony istocie, zakresowi, znaczeniu, zasadom sporządzania oraz cechom jakościowym sprawozdania finan­sowego. Prezentuje się w nim również teorię wartości jako aktualny kierunek roz­woju bilansu.

W rozdziale drugim scharakteryzowano bilans. Przedstawiono w syn­tetyczny sposób elementy aktywów, zobowiązań. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z uznawaniem i wyceną tych składników bilansu. Pod­jęto również próbę identyfikacji czynników kształtujących aktywa i zobowią­zania, a w konsekwencji poziom kapitału własnego.

W kolejnym rozdziale przed­stawiono koncepcje prezentacji bilansu. Wskazano zależność formy prezentacji bilansu od potrzeb w zakresie ustalania płynności finansowej oraz określania zasad wyceny. Omówiono również znaczenie dostosowania zakładowego planu kont do różnych form prezentacji bilansu.

Wychodząc z założenia, że zgodnie z teorią war­tości poziom kapitału własnego, w tym wyniku finansowego, zależy od parametrów wartości stosowanych przy wycenie aktywów i zobowiązań, w rozdziale czwartym scharakteryzowano istotę wyniku finansowego oraz znaczenie całościowego wyniku finansowego.

W rozdziale piątym Autor ukazał związki między bilansem a przepływami pieniężnymi. Relacje te zostały zaprezentowane na przykładach liczbowych.

Komentarze:

Brak komentarzy

Imię/Nick:

Adres email:

Strona WWW:

Treść Komentarza:

  Systemy VBM i zysk ekonomiczny

Systemy VBM i zysk ekonomiczny

Cena: 49,00
42,00 zł
- 7 %

Czytaj więcej o książce